Generalforsamling 2018


Indkaldelse til generalforsamling 2018
i HPTI’s fodboldafdeling.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.30. Generalforsamlingen afholdes i klubhuset. Medlemmer og forældre til ungdomsmedlemmer har stemmeret og er valgbare.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2017 og budget for 2018
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Valg af repræsentanter til Hovedforeningens generalforsamling
9. Eventuelt.

Ad 3: Regnskab samt forslag til budget fremlægges på mødet og kan gennemses 14 dage før generalforsamlingen hos kassereren.

Ad. 4: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for alle
Kontingent opkræves halvårligt. Satserne ser fortsat således ud:

U 5 200 kr.
U6 og U7 400 kr.
U8 – U12 500 kr.
U 13- U19 550 kr.
Ungsenior (= U 21) 650 kr.
Herresenior: 750 kr.
Kvindesenior 500 kr.
Oldboys: 500 kr.
Veteraner: 650 kr.
Passive 350 kr.
Efterskolekontingent = ½ kontingent.

Ad 5.: Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Evt. forslag vil blive offentliggjort på fodboldafdelingens hjemmeside fodbold.hpti.dk

Ad 6: Valg af bestyrelse og suppleanter:
Bestyrelsen består i henhold til forretningsordenen af 8 medlemmer. Derudover skal vælges to suppleanter
Fire af de nuværende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg i år. Det er formand Carlo Vajhøj, ungdomsformand Casper Nielsen, pige- og kvinderepræsentant Dorthe Nielsen og hovedbestyrelsesmedlem Benny Mølgaard
På valg er følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer
Næstformand Niels Nielsen (modtager genvalg)
kasserer Søren Asaa (modtager genvalg)
sekretær Susan Malchow-Møller (modtager ikke genvalg)
bestyrelsesmedlem Søren Bjerregaard Christensen (modtager ikke genvalg)
Derudover skal vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode. På valg er følgende:
1. suppleant Kim Thomasen (modtager genvalg)
2. suppleant Allan Juhl-Poulsen (modtager ikke genvalg)

Ad. 7: På valg som revisorer og revisorsuppleant:
Revisor for 2 år: Olav Bojesen (modtager genvalg)
Revisor for 1 år: Claus Geipel (ikke på valg)
Revisor-suppleant: Torben Hansen (for 1 år)

Ad. 8: Valg af fodboldafdelingens repræsentanter til Hovedforeningens generalforsamling
Hovedbestyrelsen afholder generalforsamling den 22. marts 2018 kl. 19.30. Fodboldafdelingens nuværende medlemstal berettiger til valg af 4 repræsentanter ud over de ”fødte deltagere, som er: Fodboldafdelingens formand eller næstformand samt hovebestyrelsesmedlem Benny Mølgaard.