Referat fra Generalforsamlingen 2018


Referat fra HPTI Fodbolds generalforsamling d. 22.2 2018 kl. 1930
Referent: Casper Nielsen

Til stede var, Formand Carlo Vajhøj, kasserer Søren Asaa, bestyrelsesmedlem og repræsentant i hovedforeningen Benny Mølgaard, Næstformand Niels Nielsen, Børne og ungdomsformand Casper Nielsen, samt to klubmedlemmer.

1. Valg af dirigent

Carlo valgt

2. Formandens beretning

Fodboldklubben har igen i år, efter kort pause, fået et seniorhold, som på nuværende tidspunkt er placeret i Serie 4. Der er nogle gode holdledere, som har fået genstartet senorfodbold og niveauet er godt og stabilt, med fokus på, at være et lokalt hold.

I tidligere tider var seniorbold i HPTI præget af, at være mange spillere udefra, som kom og gik, og til tider havde forventninger til holdet og klubben, som klubben ikke kunne indfri.

Klubben har en udfordring i, at holde spillerne i klubben efter U14, og har i løbet af den sidste sæson, måtte opløse to hold, grundet spillerflyt.

I år har vi fået to unge trænere ind, til vores U14 drengehold, og det har allerede i opstarten været en succes.

Derudover har vi mange pigespillere, hvilket vi håber, vil fortsætte fremadrettet.

Vi var i efteråret ramt af vandproblemer, så vi ikke kunne bruge vores baner til især træning.
Vejret vil igen i år, i foråret, blive en 3. modstander for os, og vi vil derfor forsøge, at leje Hjallesebanen, som backup, hvis vores egne ikke er egnet til kamp.

Der har været en god forståelse fra spillere og trænere

På bestyrelses-siden har der, i det forgangne år, været en udskiftning og overdragelse af mange poster i bestyrelsen, hvilket nu er ved at være fuldført.

Samtidig har vi implementeret vores nye kontingent-opkrævningssystem, som stadig tager en del tid, før det er helt oppe at køre optimalt.

HTPI og lokalområdet, har desværre måtte sige farvel til en mastodont i klubbens historie, da Flemming Mortensen tabte kampen til kræften. Flemming var i mange år et fast holdepunkt i klubben, som altid havde masser af gode ideer og strålende humør. Flemming har flere gange været årets HPTI´er og har trænet hold i klubben i mange år. Et af Flemmings gode initiativer var, at lave en hente-ordning med skolen, hvor Flemming hentede børnene direkte fra skole, og lavede træning med børnene.

Jeg vil til slut gerne sige tak til alle i klubben, for den støtte og forståelse i har givet, i dette, på mange punkter, udfordrende år.

3. Regnskab for 2017 og budget for 2018

Regnskabet for 2017 bærer præg af, at:
vi kun har ½ års kontingent fra seniorafd.
to hold er blevet opløst
vi ingen sponsorater har indgået
bonussen fra sportdirectaftalen ikke indgår i budgettet

Der er dog alligevel et pænt overskud i 2017

Budget for 2018 er godkendt

Forslag fra klubmedlem om, at få lavet nogle trøjesponsorater.

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at det er uændret: Godkendt uden anmærkninger.

5. Indkomne forslag

Ingen

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

Genvalg til Niels Nielsen og Søren Asaa som bestyrelsesmedlemmer og Kim Thomasen som suppleant

Finn Kinnberg er valgt ind i bestyrelsen, og vi takker Finn for at møde op og blive en del af bestyrelsen.

Bestyrelsen vil selvsupplere de sidste pladser, og vil indtil videre reservere pladsen til seniorerne, som har fået en frist på 2 uger, til at finde kandidat til den ledige bestyrelsespost.

Hvis ikke seniorerne finder en kandidat, vil bestyrelsen selv supplere med en fra ungdomsafdelingen, med håb om, at der blandt forældrene kunne være en interesseret.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Genvalg til Revisor Olav Bojesen

8. Valg af repræsentanter til Hovedforeningens generalforsamling

Formand Carlo bemyndiges til at finde 4 personer.

9. Eventuelt.

Forslag til hovedforeningens generalforsamling: Et fjernsyn til klubhuset